FacebookTwitterLinkedInFlickrInstagramYouTubeRSS-Feed

Brev af Kurt Hamer, Kommitteret for grænselandsspørgsmål, til ministerpræsidenten for Slesvig-Holsten

An den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein Herrn Björn Engholm, MdL
Landeshaus
Düsternbrooker Weg
D-2300 Kiel 1

Hr. Amtsborgmester
Kresten Philipsen
Sønderjyllands Amtskommune
Amtsgården
Skelbækvej 2
DK-6200 Aabenraa

Oprettelse af et "Europæisk Centrum for Mindretalsspørgsmål"

Hr. Ministerpræsident, hr. Amtsborgmester,

med det som bilag vedlagte memorandum foreslår jeg at oprette et "Europæisk Centrum for Mindretalsspørgsmål" (ECM) i den tysk-danske grænseregion.

Det skal herved dreje sig om en international anerkendt, videnskabelig institution, hvis bærende institutioner skal være landet Slesvig-Holsten og amtet Sønderjylland. Som et grænseoverskridende projekt skal det finansieres af EF.

Alternativt skal det afklares, hvor vidt det i forbindelse med Europarådet er muligt, at Sikkerhedskonferencen kan blive den bærende institution. Denne beskæftiger sig også med mindretalsspørgsmål, sidste gang på konferencen om Sikkerhedskonferencens menneskellge dimension i København.

Jeg er overbevist om, at løsningen af mindretalsspørgsmålene i Europa er en af de vigtigste opgaver, når det gælder at få fred på vores kontinent. Vores viden om mindretallenes situation og årsagerne til deres problemer er dog ikke stor nok til at træffe konkrete, politiske afgørelser.

Videnskaben kan være med til at udfylde dette tomrum. Der findes dog i Europa ingen central videnskabelig institution, der beskæftiger sig med udforskningen og dokumentationen af mindretalsproblemer i en europæisk sammenhæng.

Den hovedsagelige opgave, det af mig foreslåede "Europæiske Centrum for Mindretalsspørgsmål" (ECM) skulle have, er en indreeuropæisk konfliktforskning. Dens mål skulle være at finde årsager til mindretalspoblemer og at levere et videnskabeligt grundlag til disses løsning.

For at der kan afholdes videnskabelige arrangementer som kollokviumer, symposier og seminarier omkring mindretalssporgsmål, skulle der tilsluttes ECM et akademi.

Grænseområdet Slesvig-Sønderjylland ville være en god placering for institutionen, da man her er eksempelgivende, når det gælder løsningen af mindretalsproblemer. Klimaet her er udmærket for et uforudindtaget og uafhængigt, internationalt videnskabeligt arbejde.

Jeg mener, at det er nødvendigt, inden endelige beslutninger tages, at indhente en rådgivende stillingtagen fra et ekspertgremium og at danne en "arbejdsgruppe ECM", med medlemmer fra Sønderjyllands Amt og Slesvig-Holsten. Samtidig skal projektet afsikres politisk og økonomisk i København, Bonn og Bruxelles hhv. ved Sikkerhedskonferencen i forbindelse med Europarådet.

Hr. Ministerpræsident, hr. Amtsborgmester, jeg er sikker på, at den første politiske vurdering af mit forslag vil have det resultat, at et "Europæisk Centrum for Mindretalsspørgsmål" med sit internationale videnskabelige renommé vil være en stor gevist for vores grænseområde og kun til fordel for dette. Jeg beder Dem derfor om en grundig og velvillig vurdering af de overvejelser, der er indeholdt i det følgende memorandum.

Med venlig hilsen

På grund of Kurt Hamer's død blev brevet ikke afsendt.

Kurt Hamer

ECMI founders:

The German Federal GovernmentThe German
Federal Government
The Danish GovernmentThe Danish
Government
The Federal State Schleswig-HolsteinThe Federal State
Schleswig-Holstein