Implementacija ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori

 

The Danish Institute
for Human Rights

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava Srbije i Crne Gore

   

 

Državni izveštaji i odgovori

 

 

Ujedinjene nacije

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima
 

 

 
 
  Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
 
 
 
 

Savet Evrope

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina