Implementacija ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori

 

The Danish Institute
for Human Rights

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava Srbije i Crne Gore

   

 

Pregled: Zakonodavne Reforme

 

 

Zajednički projekat Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Evropskog centra za manjinska pitanja i Danskog instituta za ljudska prava ima za cilj da unapredi kapacitete Ministarstva za ljudska i manjinska prava Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Projekat nastoji da poboljša ostvarivanje i poštovanje ljudskih i manjinskih prava u skladu sa Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama i međunarodnim standardima. U skladu s tim, nastoji da unapredi nacionalni zakono-davni okvir i da proizvede održiv mehanizam izveštavanja i praćenja usaglašenosti propisa sa međunarodnim standardima. Ovaj proces će takođe doprineti većoj usagla-šenosti pravnog poretka u Srbiji i Crnoj Gori sa poretkom u Evropskoj Uniji.

 

Zakonodavni pregled je jedna od tri komponente projektne strategije, zajedno sa izveštavanjem međunarodnim telima i praćenjem i izradom strateškog plana.

 

Komponente projekta veoma se dobro uklapaju u kriterijum usaglašenosti u odnosu na proces pristupa Evropskoj Uniji.

 

Zakonodavna reforma - ciljevi i rezultati

 

Cilj zakonodavne reforme je da se postigne usaglašenost zakonodavstva koje se odnosi na ljudska i manjinska prava u obe Republike i ustanovi efikasan proces zakonodavne reforme.

 

Program zakonodavne reforme će doprineti:

 

·       izradi kataloga zakona koje je potrebno usaglasiti;

·       uspostavljanju strukture potrebne za proces zakonodavne reforme na nivou Državne zajednice kao i na nivou država članica i

·       razvijanju strategije podizanja nivoa svesti.

 

Zakonodavna reforma - struktura i proces

 

Projektna grupa i radne grupe za svaku republiku posebno izradile su Program zakonodavne reforme prema modelu i metodologiji koji su bliže objašnjeni dalje u tekstu.

 

Prvi deo Programa zakonodavne reforme predstavlja katalog zakona koje treba harmonizovati sa obavezama Državne zajednice, država članica i međunarodnim obavezama i koji je izrađen kao rezultat rada radnih grupa za Srbiju i za Crnu Goru.

 

Drugi deo Programa zakonodavne reforme predstavlja zbirku radova članova radnih grupa koji su nastajali u procesu analize zakonodavstva po metodologiji «pravo po pravo». Iako svesni neujednačenosti materijala, smatrali smo da radovi sadrže veliki broj korisnih informacija i zapažanja, na koje su ukazali članovi radne grupe u toku rada, te da je stoga celishodno da budu deo programa u svom izvornom obliku.

 

Napominjemo da je deo koji se odnosi na prava pripadnika nacionalnih manjina obrađen kao jedna celina, obzirom na specifičnost i međusobnu povezanost manjin-skih prava.

 

Na kraju procesa zakonodavne reforme, razmatra se i strategija podizanja nivoa svesti građana o značaju poštovanja i unapređenja ljudskih prava kroz plan Implementacije programa zakonodavne reforme.

 

Pregled - tabela

Strana 1

Kolona 1

 

 

Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora

sa

Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama

 

Ustav Republike Srbije / Ustav Republike Crne Gore

 

Kolona2

Prava

Kolona 3

 

Zakonodavstvo

 

Kolona 4

 

Međunarodni dokumenti

(UN, SE i EU)

 

 

 

 

 

Strana 2

Kolona 5

 

Problemi i praznine

 

 

Kolona 6

 

Ref.

Drugi deo Programa

 

Kolona 7

 

Druga prava na koja se odnosi ovaj problem

Kolona 8

 

Preporuke/ Rešenja

 

Kolona 9

 

Napomene

(opcije/najbolje prakse koje mogu biti korišćene u rešavanju problema)

Kolona 10

 

Zakoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolona 1

Predstavlja polaznu tačku u radu na programu zakonodavne reforme u cilju identifiko-vanja prava - Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora i Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Ustav Republike Srbije i Ustav Republike Crne Gore su takođe deo ove kolone, s obzirom da predstavljaju najviše pravne akte u Republikama koji definišu navedena prava.

 

Kolona 2

Predstavlja listu individualnih prava definisanih i izlistanih po kriterijumu koji je korišćen u Povelji o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama. Svako individualno pravo povezano je i sa članom Povelje i članom Ustava Republike Srbije / Ustava Republike Crne Gore u kome je definisano. Svakom pravu dat je broj radi lakšeg praćenja Programa (od 1-44).

 

Kolona 3

Predstavlja listu relevantnih zakonskih propisa koji se odnose na svako definisano pravo. U ovoj koloni navedeno je:

-Savezno zakonodavstvo (koje je na snazi na nivou Državne zajednice, a usvojeno je pre konstituisanja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, 4. februara 2003. godine),

-Zakonodavstvo na nivou Državne zajednice (zakonodavstvo usvojeno nakon konstituisanja Državne zajednice, 4. februara 2003. godine) i

-Republičko zakonodavstvo (koje je na snazi u Republici Srbiji i u Republici Crnoj Gori).

 

Kolona 4

Predstavlja listu međunarodnih dokumenata Ujedinjenih Nacija, Saveta Evrope, Evropske Unije i druge međunarodne dokumente koji se odnose na svako definisano pravo i podeljena je u dve podkolone:

A - ratifikovane (koji su deo nacionalnog zakonodavstva) i

B - potpisane i druge (koji nisu ratifikovani, ali su od značaja za određeno pravo).

 

Kolona 5

Predstavlja probleme i praznine u zakonodavstvu koji su identifikovani sprovođenjem analize "pravo po pravo", upoređujući svako pravo koje je navedeno u koloni 2 sa Ustavom Republike Srbije / Ustavom Republike Crne Gore, važećim zakonodavstvom i međunarodnim standardima. Svakom definisanom problemu dat je broj radi lakšeg povezivanja sa relevantnim zakonom i snalaženja u Katalogu zakona.

 

Kolona 6

Date su reference koje upućuju na radove članova radne grupe u procesu pripreme Programa, a s obzirom na pravo koje obrađuju (od 1-44). Sadrže detaljno obrazlože-nje problema u zakonodavstvu sa preporukama i predstavljaju Drugi deo Programa zakonodavne reforme. Za neke identifikovane probleme i praznine ne postoji referenca, jer nisu rezultat rada radne grupe, već su proizašli iz komentara i sugestija eksperata konsultovanih u završnoj fazi pripreme programa.

 

Kolona 7

Ukazuje na povezanost prava i definisanog problema u zakonodavstvu sa drugim pravima iz Povelje o ljudskim i manjinskim pravima, kako bi se izbeglo ponavljanje, s obzirom da neki problemi odnose  na više prava.

 
Kolona 8

U cilju prevazilaženja definisanih problema i praznina u zakonodavstvu i postizanja saglasnosti sa međunarodnim standardima, date su preporuke za rešenje tih proble-ma i praznina (npr. koji zakoni treba da budu izmenjeni ili koje je nove zakone neophodno doneti).

 

Kolona 9

Tamo gde je to celishodno, moguće je uzeti u obzir i najbolje prakse kako bi se preporučila najadekvatnija rešenja definisanih problema i praznina.

 

Kolona 10

Predstavlja zakone u kojima je potrebna intervencija u cilju njihove harmonizacije sa međunarodnim standardima.

 

Implementacija programa zakonodavne reforme

Na osnovu kolone 10 -Zakoni- izlistani su zakoni koji predstavljaju Katalog zakona, dat na kraju Prvog dela Programa. Svaki od izlistanih zakona povezan je sa brojevima identifikovanih problema/praznina iz kolone broj 2.  

Za svaki Zakon definisan je  ovlašćeni predlagač i nosilac posla izmene i dopune ili donošenja novog zakona.