Implementacija ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori

 

The Danish Institute
for Human Rights

Ministarstvo za ljudska i manjiska prava Srbije i Crne Gore

   

 

Pregled projekta

 

 

Ljudska prava predstavljaju prekretnicu u procesu evropskih integracija Srbije i Crne Gore kao i opšteg reformskog procesa. S toga je od velike važnosti postojanje dinamičnog i održivog sistema koji podržava razvoj i implementaciju ljudskih prava u dijalogu nacionalnih i internacionalnih aktera. Takav sistem se sastoji od sledećeg:

Predstavljeni sistem prikazuje međusobni odnos između komponenata, obezbeđujući nacionalni i internacionalni dijalog između država i relevantnih zainteresovanih subjekata sa ciljem konstantnog  unapređenja i prilagođavanja ljudskih prava.

Izveštavanje, kao i zakonodavna reforma su kontinuirani procesi, koji su međusobno povezani i zahtevaju kontinuirani napredak. Sveobuhvatni opis sistema  nalazi se ispod modela. Sistem i različiti koraci su detaljno opisani u priručniku  koji se takođe može naći na CD ROM-u.

 

Projekat

Implementacija ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori izrađen je u okviru Projekta Inicijativa podrške MInistarstvu za ljudska i manjinska prava Državne zajednice koji je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Danske i sproveden u saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava državne zajednice Srbija i Crna Gora, Danskog instituta za ljudska prava i Evropskog centra za Manjinska pitanja. U toku trajanja Projekta, u periodu od 20 meseci (od novembra 2004 do maja 2006) unapređen je mehanizam izveštavanja i praćenja implementacije najvažnijih konvencija o ljudskim pravima u Srbiji i Crnoj Gori i izrađen katalog za reformu zakona sa ciljem harmonizacije zakonodavstva sa nacionalnim i međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava.